VAALITEEMAT

LAADUKKAAT JA SAAVUTETTAVAT SOSIAALIPALVELUT

Yksi suurimmista syistä, miksi olen ehdolla kuntavaaleissa, on sosiaalipalveluiden resurssit ja saavutettavuus. Sosiaalityön opiskelijana sekä lastensuojelussa ja sosiaalipäivystyksessä työskennelleenä tiedän, kuinka tärkeää, merkityksellistä ja valtavan paljon ihmisten hyvinvointiin vaikuttavaa työtä sosiaalityö on. Tiedän myös, kuinka elintärkeää on, että sen resurssit ovat kunnossa.

MITÄ?

Sosiaalipalveluja Jyväskylässä ovat esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden palvelut, aikuissosiaalityön palvelut, vammaisten palvelut, ikäihmisten palvelut ja sosiaalipäivystys. Sosiaalityötä tehdään myös mielenterveys- ja päihdepalveluissa sekä terveysasemilla ja keskussairaalassa.

Aikuissosiaalityön palveluja Jyväskylässä ovat esimerkiksi sosiaaliohjaus, sosiaalityö, asumisneuvonta ja -ohjaus, sosiaalinen luotto, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki ja maahanmuuttajien palvelut.

Lasten, nuorten ja perheiden palveluihin kuuluvat esimerkiksi lastenvalvojan palvelut, perhekompassi, perheneuvola, varhaisen tuen palvelut ja lastensuojelu. Nuorille rakentuu keväällä 2021 Nuorten talo, joka kokoaa nuorten palvelut saman katon alle. Lisäksi oppilas- ja opiskelijahuollossa työskentelee kuraattoreita.

MIKSI?

Laadukkailla ja saavutettavilla sosiaalipalveluilla vähennämme suoraan inhimillistä kärsimystä, ennaltaehkäisemme sosiaalisia ongelmia ja vaikutamme ihmisten hyvinvointiin. Sosiaalipalveluilla autamme ja tuemme. Niiden avulla huolehdimme, ettei kukaan jää yksin.

Elämä on arvaamatonta. Kenelle vain voi tulla vastaan kriisi tai vaikea elämäntilanne. Emme voi ennustaa omaa tai läheisen sairastumista tai vammautumista, ongelmaa päihteiden käytön kanssa, uupumista lapsiperheen arjessa tai työsuhteen päättymisestä aiheutunutta taloudellista ahdinkoa.

Jos esimerkiksi vanhempi sairastuu, on elintärkeää, että lastensuojelu pystyy huolehtimaan hoidon järjestämisestä, jos perheellä ei ole tukiverkkoja.

On mittaamattoman arvokasta, että nuorta tuetaan vaikeassa elämäntilanteessa.

On mielettömän tärkeää, että meistä jokaisesta huolehditaan ikäihmisinä, kun emme siihen enää itse kykene.

Tätä on hyvinvointiyhteiskunta, jota puolustan viimeiseen asti.

Kenenkään ei tarvitse pärjätä ja jaksaa yksin. Sosiaalipalvelut ovat tärkeä osa yhteiskuntamme turvaverkkoa, joka ottaa vastaan tarvittaessa.

MITEN ?

 • Kaupungin tulee erityisesti panostaa ennaltaehkäiseviin, vahvoihin peruspalveluihin. Näin ongelmiin ja vaikeisiin elämäntilanteisiin pystytään tarjoamaan tukea ja apua oikea-aikaisesti. Samalla säästyy rahaa, kun ongelmiin päästään tarttumaan riittävän ajoissa, eivätkä ne ehdi kasvaa suuremmiksi.
 • Sosiaalipalveluiden resursseja tulee lisätä, jotta palkkaus on työn vaativuutta vastaavaa ja asiakasmäärät kohtuullisia. Esimerkiksi lastensuojelussa tavoitteen tulee olla lastensuojelun laatusuositusten mukaisesti 25 asiakasta / sosiaalityöntekijä ja sosiaalityöntekijän palkan vähintään 4000 euroa kuukaudessa.
 • Työntekijöiden työhyvinvoinnista on huolehdittava. Julkisen alan eläkevakuuttaja Kevan vuoden 2030 kuntien työvoimaennusteen >> mukaan henkilöstöpula tulee olemaan tulevaisuudessa suurinta kolmessa ammattiryhmässä, joista yksi on sosiaalialan ammattilaiset. Jyväskylän on panostettava riittävien resurssien ja palkkauksen lisäksi työntekijöiden työhyvinvointiin, jotta saamme sosiaalipalveluihin osaavaa työvoimaa nyt ja jatkossa.

Hiilineutraali ja ekologisesti kestävä kaupunki

MITÄ JA MIKSI?

Ilmaston lämpeneminen on yksi suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistämme, ja se on otettava huomioon kaikessa päätöksenteossa. Kunnissa tehdään merkittäviä päätöksiä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Jyväskylän strategiaan sisältyy tavoite olla hiilineutraali vuonna 2030. Kaupunkia tulee kehittää tavoitteen ehdolla. On tärkeää, että ilmastotoimet toteutetaan sosiaalisesti kestävällä tavalla.

MITEN?

Hiilineutraali ja ekologisesti kestävä kaupunki saavutetaan seuraavilla tavoilla:

 • Liikenne: Edistetään pyöräilyä, kävelyä ja joukkoliikennettä yksityisautoilun sijaan. Pyörätieverkoston tulee olla kattava, ja pyörä- ja kävelyteiden tulee olla turvallisia ja hyvässä kunnossa. Julkisen liikenteen tulee olla toimivaa, edullista ja ulottua joka puolelle kaupunkia.
 • Energiantuotanto: Siirrytään polttovapaaseen energiantuotantoon. Jyväskylän energiayhtiö Alvan tulee siirtyä käyttämään uusiutuvia energialähteitä, kuten aurinkoenergiaa, biokaasua ja tuulivoimaa. Uusia uusiutuvan energian ratkaisuja tulee selvittää aktiivisesti. Ennen kaikkea on tärkeää etsiä tapoja energian säästämiseen esimerkiksi energiatehokkaalla rakentamisella.
 • Ilmastoystävälliset elintavikehankinnat: Lisätään kasvisruoan saatavuutta julkisissa tarjoiluissa, kuten kouluruokailuissa.
 • Kaavoitus: Kaavoitetaan palveluita lähelle asukkaita ja joukkoliikennettä, huomioidaan kaavoituksessa monimuotoiset viheralueet sekä ohjataan kaavoituksella rakennusten sijoittelua siten, että aurinkoenergian hyödyntäminen on mahdollista.
 • Suojelualueet: Luonnonsuojelualueiden määrää tulee lisätä. Kaupunkisuunnittelussa tulee ottaa käyttöön ekologinen kompensaatio. Jyväskylän tulee luopua avohakkuista omistamillaan metsäalueilla.
 • Edistetään jakamistaloutta ja kiertotaloutta.

Lue lisää:

100 keinoa torjua ilmaston­muu­tosta kunnissa

Jyväskylän Vihreiden kuntavaaliohjelma

Taide ja kulttuuri

MITÄ JA MIKSI?

Taide ja kulttuuri ovat keskeinen osa Jyväskylää. Etenkin tällä hetkellä taiteen ja kulttuurin tukeminen on tärkeämpää kuin koskaan: Pandemia on iskenyt kovaa kulttuurialaan, mistä on aiheutunut suuria taloudellisia tappioita alan ammattilaisille. Pandemian myötä meille on myös kirkastunut, kuinka paljon tarvitsemme elävää kulttuuria, musiikkia, teatteria ja taidetta voidaksemme hyvin.

Kulttuuri ja taide ovat itsearvoisesti tärkeitä. Lisäksi kulttuurin ja taiteen avulla lisäämme kaupungin elinvoimaisuutta sekä veto- ja pitovoimaa. Kulttuuri lisää osallisuutta, mahdollistaa vuorovaikutusta ja vahvistaa yhteisöllisyyttä.

Taiteella ja kulttuurilla on tutkimustiedon mukaan runsaasti hyvinvointivaikutuksia. Taide tuottaa sosiaalista hyvinvointia lisäämällä sosiaalista osallistumista ja ehkäisemällä syrjäytymistä. Taide ja kulttuuri edistävät terveyttä muun muassa vaikuttamalla positiivisesti elämänlaatuun ja mielen hyvinvointiin. Ne edistävät oppimista, kehittävät älyllisiä kykyjä sekä tuovat onnistumisen ja oppimisen kokemuksia. Taide ja kulttuuri ovat voimavara, joka tekee elämästä elämisen arvoista.

Taide ja kulttuuri eivät ole vain menoerä. Kulttuurilla on sekä suoria että epäsuoria taloudellisia vaikutuksia. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cuporen tutkimuksen (2019) mukaan Jyväskylän taide- ja kulttuurilaitosten aluetaloudellinen vaikutus on merkittävä. Taide- ja kulttuurilaitoskäyntien yhteydessä käytetään rahaa vuositasolla yhteensä noin 8,4 miljoonaa euroa, ja pelkästään Jyväskylän ulkopuolelta tulevien kävijöiden kulutus on yhteensä noin 4,2 miljoonaa euroa. Kattava kulttuuri- ja taidetarjonta tuottaa siis merkittävän määrän kulttuuriturismia. Taide ja kulttuuri myös työllistävät paljon ihmisiä. Jyväskylän taide- ja kulttuurilaitosten vaikutus alueen työllisyyteen on yhteensä noin 149 henkilötyövuotta.

Taiteen ja kulttuurin tukeminen ei ole ajankohtaista vasta sitten, kun muut asiat saadaan kuntoon. Taide ja kulttuuri ovat välttämätön osa hyvinvoivaa ja elinvoimaista Jyväskylää.

MITEN?

 • Kulttuurin saavutettavuuteen on panostettava: Kulttuuria tulee olla siellä, missä ihmiset ovat. Kulttuuria tulee olla saatavilla jokaiselle ikä- ja erityisryhmälle.
 • Jyväskylän kulttuurirakennuksista on pidettävä huolta. Taiteen ja kulttuurin harrastajille tulee olla riittävästi tiloja tarjolla.
 • Jyväskylä tarvitsee akustisen musiikkisalin.
 • Kirjastojen roolia tulee vahvistaa mm. laajentamalla niiden aukioloaikoja.

Lähteet:

Sitra >>

Cupore >>